Ga naar hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen ("Voorwaarden"), bevatten de gebruiksvoorwaarden waarop u onze website kunt gebruiken op clarke-clarke.com ("Website"), als gast of een geregistreerde gebruiker. Gebruik van onze website omvat toegang tot, browsen of registreren om onze website te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gaat gebruiken, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. We raden aan dat u een kopie hiervan afdrukt voor toekomstig gebruik.

Door onze Website te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om ze na te leven.

Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze website.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Globaltex Limited ("Globaltex"), een bedrijf geregistreerd in Engeland met ondernemingsnummer 03890074. Ons geregistreerde adres is Chalfont House, Oxford Road, Denham, Buckinghamshire, UB9 4DX. Ons btw-nummer is 727 0545 40.

In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Globaltex en "u" en "uw" naar u, de gebruiker van de website.

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze Website:

  • Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden zijn uiteengezet waarop we alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het geeft ook informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
  • Als u goederen van onze website koopt, anders dan als consument, onze Trade Algemene Verkoopvoorwaarden zal op de verkopen van toepassing zijn.

REGISTRATIE

U hoeft zich niet te registreren om de website te gebruiken, maar er zijn voordelen bij het registreren en aanmaken van een account bij ons. Winkelen gaat niet alleen sneller en gemakkelijker, maar uw ervaring met ons wordt in de loop van de tijd persoonlijker. Door een account aan te maken kunt u een adresboek bijhouden, uw bestelgeschiedenis bekijken en factuur- of verzendinformatie bewerken. Bij het voltooien van het registratieproces bevestigt u dat u deze voorwaarden en ons privacybeleid en stemt ermee in dat we uw informatie dienovereenkomstig gebruiken.

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze Website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan. We kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als om enige reden onze Website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot onze website.

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Website op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden, en dat zij zich eraan houden.

INHOUD VAN ONZE WEBSITE

De website en de inhoud ervan is alleen voor informatiedoeleinden. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is, in het bijzonder het productdetail en de beschrijving, geven we geen enkele verklaring of garantie (expliciet of impliciet) en aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van, of met betrekking tot, de juistheid of volledigheid van de informatie op de website of enige andere schriftelijke of mondelinge informatie beschikbaar gesteld aan een geïnteresseerde of zijn adviseurs en enige aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie of enige onjuistheid of verzuim van de website is de in de ruimst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.

We kunnen de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. We kunnen niet garanderen dat onze Website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan. We kunnen onze website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als om enige reden onze Website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Deze Website kan links naar andere Websites bevatten, die niet onder de controle van ons staan ​​en die niet door ons worden onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. We bieden deze links alleen voor uw gemak aan, maar keuren het materiaal op dergelijke websites niet goed of bewerken het niet. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit die daaruit voortvloeit of daaruit voortvloeit. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen hyperlinks of deep links tussen deze website en een andere site maken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website en al het materiaal dat erin is opgenomen, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, en behoort ons toe of is ons toegestaan ​​om te gebruiken. Materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de vormgeving, afbeeldingen, documenten, op de website, evenals andere inhoud zoals afbeeldingen, foto's en ontwerpen, evenals artikelen, rapporten, presentaties, verhalen, logo's , handelsmerken (geregistreerd of niet-geregistreerd) en andere tekst. U mag het materiaal op deze website niet kopiëren, herdistribueren, opnieuw publiceren, wijzigen of anderszins beschikbaar maken aan iemand anders zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Globaltex.

De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin genoemd zijn, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen.

Elke ongeoorloofde reproductie of kopie van de producten of afbeeldingen op onze website van Globaltex kan leiden tot juridische stappen.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag dit niet bekendmaken aan derden.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen info@clarke-clarke.co.uk

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Engels recht. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze Website of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of onmogelijkheid om onze site te gebruiken; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze site.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

  • verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;
  • zakelijke onderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte of gevolgschade of -schade.

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat wij onze website alleen voor binnenlands en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of om uw inhoud te downloaden of op een website die hieraan is gekoppeld.

VIRUSSEN

We kunnen niet garanderen dat onze Website veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misusing Act 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding vervalt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk.

KOPPELING NAAR ONZE WEBSITE

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat.

U mag op geen enkele website die geen eigendom is van u een link naar onze website maken.

Onze website mag niet op een andere site worden gekaderd en u mag ook geen link naar een ander gedeelte van onze website dan de startpagina maken.

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

WIJZIGING VAN ONZE VOORWAARDEN

Globaltex kan deze Voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. U zou deze pagina van tijd tot tijd moeten bezoeken om de, dan geldende voorwaarden te herzien, omdat deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN OP ONZE WEBSITE

We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat alle inhoud op onze website op elk gewenst moment verouderd kan zijn en we zijn niet verplicht om deze bij te werken.

We kunnen niet garanderen dat onze Website, of enige inhoud erop, vrij is van fouten of weglatingen.

TOEPASSELIJK RECHT EN ONVERMIJDELIJKHEID

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze website, de inhoud en deze voorwaarden en de bepalingen en voorwaarden van een dergelijke levering worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben over alle claims / geschillen die in verband daarmee ontstaan. Als u echter inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland instellen en als u inwoner van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak in Schotland instellen.

Als u een bedrijf bent, zijn deze Website, de inhoud en deze voorwaarden en de bepalingen en voorwaarden van dergelijke leveringen (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onderworpen aan de Engelse wetgeving. We zijn het beiden eens naar de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Indien een van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen en / of delen onverminderd van kracht.

CONTACT

Neem contact op met ons om ons te contacteren info@clarke-clarke.co.uk